Зарубіжна література

Описание: http://www.corporacia.ru/_data/content/0001265/corporacia.ru.000004.jpg
Виконуємо домашнє завдання!
10 клас
Антична література – це література:
А  Давньої Греції та Давнього Риму
Б  Давньої Греції
В  Давньої Індії
Г  Давнього Риму
Засновником європейської літератури вважають:
А  Архілоха
Б  Сафо
В  Єсхіла
Г  Гомера
Герої «Одіссеї» Гомера:                                  
А Ахілл,  Паріс,  Демодок, Кассандра
Б  Посейдон, Поліфем, Телемах, Одіссей
В  Пенелопа, Агамемнон, Поліфем, Одіссей
Г  Одіссей, Поліфем, Ахілл, Менелай
.Укажіть, яким чином Одіссею вдалося встояти проти співу Сирени:
  А  наказав прив’язати себе до щогли
  Б  сховався в трюм корабля
  В  поплив у інший бік
  Г  заручився підтримкою богів
Укажіть, чому Одіссей не хотів брати участь у поході проти Трої:
А  мав у Трої багато друзів
Б  почувався хворим
В  оракул навіщував йому довгу розлуку з сім’єю
Г  мав власні плани
Укажіть, як називається поступальний розвиток світової літератури 
від найдавніших часів до сьогодення :
А  загальнолюдська культура
Б  всесвітній літературний процес
В  світова література
Г  світове мистецтво
Антична література охоплює:
А ХІІ ст. до н.е. – І ст. н.е.
Б VІІІ ст. до н.е. – І ст. н.е.
В VІІІ ст. до н.е. – V ст. н.е.
Г VІ ст.  до н.е. – V ст. н.е.
В основу поем Гомера покладено:
А міфи та реальні події
Б міфи давніх греків
В  суто історичні факти
Г міфи давніх греків та римлян
Поема Гомера «Одіссея»:                              
А героїчна
Б побутова 
В пригодницька
Г історична
У поемі «Одіссея» розповідається:
А  про те, як Одіссей брав участь у Троянській війні
Б  про останній рік Троянської війни
В  про любов Одіссея і Пенелопи
Г  про повернення Одіссея додому після закінчення Троянської війни
Змальовуючи образ Поліфема, Гомер засуджує:
А  жорстокість               
Б  беззаконня             
В  довірливість          
Г  егоїзм
Античний поет, який  є головним героєм І частини  («Пекло») «Божественної комедії», – це:
А  Вергілій                    
Б  Горацій                    
В  Овідій                           
Г  Гомер
Назва твору Данте «Божественна   комедія» зумовлена:
А загальним комічним змістом твору
Б середньові­чною традицією називати комедією твори з сумним по­чатком та щасливим кінцем
В гротескно-пародійною спрямованістю твору
Г попереднім задумом автора створити сатиричний твір, побудований на комічних ефектах
 «Шекспірівське питання» – це:
А питання «Чи бути, чи не бути», поставлене  в трагедії «Гамлет»
Б питання авторства творів В. Шекспіра
В питання пізнання  зла  людиною
Г питання про те,  кому присвячені сонети  В. Шекспіра
Гамлет навчався в:
А Марбурзькому університеті
Б Лейпцизькому університеті
В Віттенберзькому університеті
Г Ельсінорському університеті
Зрадили Гамлета, перейшовши на бік короля й королеви:
А Гораціо і Марцелл
Б Розенкранц і Гільденстерн
В Полоній і Лаерт
Г Вольтіманд і Корнелій
П’єса, яку зіграли мандрівні  актори і за допомогою якої Гамлетові вдалося викрити Клавдія, має назву:
А «Пастка»  
Б «Король Лір»
В «Ромео і Джульєтта»
Г «Отелло»  
Провідні  мотиви  трагедії «Гамлет»:
А соціальні
Б любовні
В побутові
Г філософсько-моральні
Характер зображення світу в «Божественній комедії»:
А  реалістичний            
Б фантастичний       
В   алегоричний              
Г  комічний
Терцина – це :
А  ліричний жанр       
Б   рід літератури      
В  віршований розмір       
Г  розмір строфи
Слова «Данія –  в’язниця » промовив:
А Гамлет
Б Гораціо
В Лаерт
Г Клавдій
Сонет В. Шекспіра,  співзвучний  із  проблематикою трагедії  «Гам­лет»:
А  сонет 55 («Державців монументи мармурові»)
Б  сонет 66 («Стомившися, вже смерті я благаю»)
В  сонет 121 («Ліпше бути злим, ніж виглядать на злого»)
Г  сонет 130 («Її очей до сонця не рівняли»)
Дійові особи трагедії «Гамлет»:
А Клавдій, Розенкранц, Лаерт, Фортінбрас
Б Тібальт, Меркуціо, Ромео, Джульєтта
В Отелло, Яго, Дездемона, Кассіо
Г Корделія, Кент, Глостер, Лір
 «Гамлет» вважається інтелектуальною траге­дією, тому що:
 А в ній розглядаються питання освіти
 Б автор порушує питання значення людського ро­зуму та інтелекту
 В у ній розглядаються проблеми сенсу людського буття
 Г  головний герой є високоінтелектуальною   особистістю
Розташуйте художні твори за часом їх написання.
А  В. Шекспір «Гамлет»                         
Б  Гомер «Іліада»                                       
В  Вергілій «Енеїда»                                     
Г  Данте «Божественна комедія» 
Установіть відповідність між фразами із трагедії  В. Шекспіра та персонажами, яким вони належать:
1    Ти   язику не доручай думок,                     А Гамлет
2    Думок безладних не доводь до дії              Б  Офелія
3    На щастя, ми щасливі не надмірно            В Розенкранц
4    Весь світ — в'язниця                                   Г  Гільденстерн
5    Бути чи не бути                                           Д Полоній
Установіть відповідність між «вічними » образами та чеснотами , які вони втілюють:
А  Одіссей                 1  гуманізм
Б  Прометей             2  героїзм
В  Гамлет                   3  мудрість
Г  Ахіллес                  4  служіння людям
Напишіть есе за темами
Антична література – вічне цілюще, життєдайне джерело.
«Що водить сонце й зорні стелі» (за «Божественною комедією» Данте).
Звеличення людського розуму, винахідливості та допитливості в поемі Гомера «Одіссея».
«Щоб добрим бути, я обрав жорстокість... » (за трагедією В. Шекспіра «Гамлет»).          
Розташуйте частини «Божественної комедії» Данте у правильній послідовності.
А «Рай»
Б «Пекло»
В «Вступ»
Г «Чистилище»
Установіть відповідність між літературними героями:
1   Гамлет                А Пенелопа
2   Одіссей               Б  Беатріче
3   поет ( Данте)                   В  Офелія
4    Клавдій              Г  Гертруда                       
Встановіть відповідність між дійовими особами трагедії «Гамлет» та їх роллю у п’єсі
1 Фортінбрас                             А головний королівський радник
2 Гораціо                                    Б норвезький принц
3 Клавдій                                    В придворний
4 Полоній                                   Г друг Гамлета
                                                    Д дядько Гамлета
Методичні рекомендації  щодо викладання зарубіжної літератури у 2018/2019 навчальному році
(розроблені відповідно до Листа МОН № 1/9-415 від 03.07.18 року                   «Щодо вивчення у закладах загальної середньої освіти навчальних предметів у 2018/2019 навчальному році»)
Організація навчальної діяльності на уроках зарубіжної літератури має враховувати змістові лінії літературного компонента Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти та  компетентнісний підхід, на якому побудовані чинні програми із зарубіжної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів.
У 20182019  навчальному році вивчення   зарубіжної літератури  здійснюватиметься за такими  програмами:
– у  5–9 класах – за навчальною програмою: Зарубіжна література. 5–9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. - К.: Видавничий дім «Освіта», 2013  зі змінами,  затвердженими наказом  МОН від 07.06.2017 № 804  (електронний ресурс: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programi-5-9-klas-2017.html);
– у 10 класі  –  за начальною програмою  «Зарубіжна література. Програма для 10–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. Рівень стандарту. Профільний рівень» (Авторський колектив програми:  голова – учитель-методист зарубіжної літератури Л. П. Юлдашева; наукові консультанти – д. філол. н., проф. О. М. Ніколенко, д. пед. н., проф. О. О. Ісаєва, д. пед. н., проф. Ж. В. Клименко, к. філол. н., проф. Ю. І. Ковбасенко, к. пед. н., та ін.) (електронний ресурс: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv);
–  в  11 класі –  за навчальною програмою, затвердженою  наказом Міністерства освіти і науки  від 28.10.2010 № 1021,  крім рівня стандарту та академічного рівня зі змінами 2016 року (електронний ресурс: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html) ;
            З огляду на те, що основним  результатом вивчення зарубіжної літератури в школі є  досягнення належного рівня сформованості вмінь учнів у всіх видах читацької діяльності, якостей творчого читача, осягнення сучасного світу з урахуванням здобутків художньої літератури, української та іноземної мов, культури різних країн і народів,  важливо звернути увагу на використання  на уроках  форм і прийомів, спрямованих на  мотивацію і активізацію читацької діяльності учнів,  творчу, критичну, самостійну роботу з текстом, самостійний пошук та опрацювання інформації,  орієнтацію у сучасному інформаційному просторі, наявність завдань для індивідуальної, парної, групової роботи; використання проблемно-пошукових методів, інтерактивних форм і прийомів,  диференціацію (варіативність, різнорівневість) домашніх завдань  та мотивацію  необхідності їх  виконання; урізноманітнення форм та нові підходи  до оцінювання роботи учнів тощо.
Основою для календарно-тематичного планування уроків зарубіжної літератури є чинні програми. Учитель має право самостійно розподіляти  години на текстуальне вивчення творів, розвиток мовлення, позакласне читання, враховуючи визначену кількість годин  на опрацювання  конкретного розділу. Учитель має змогу вільно і творчо, з урахуванням духовних запитів і  читацьких інтересів учнів, конкретних умов викладання  підійти до організації навчальної діяльності на уроках зарубіжної літератури.
Із метою систематизації та упорядкування навантаження учнів протягом навчального року подаємо рекомендовану кількість видів контролю у процесі вивчення зарубіжної літератури в кожному класі. Поданий у таблиці розподіл годин є мінімальним і обов’язковим для проведення в кожному семестрі. Вчитель на власний розсуд може збільшити кількість видів контрою відповідно до рівня підготовки учнів, особливостей класу тощо.

Обов’язкова кількість видів контролю
5–9 класи
Класи
5
6
7
8
9
Семестри
І
ІІ
І
ІІ
І
ІІ
І
ІІ
І
ІІ
Контрольні роботи
у формі:
контрольного класного твору;
виконання інших завдань (тестів, відповідей на запитання тощо)
2

2
31


2
31


2
31


2
31


2
31


2
31


2
31


2
31


2
31


2
Уроки розвитку мовлення*

2
(у+п)
2
(у+п)
2
(у+п)
2
(у+п)
2
(у+п)
2
(у+п)
2
(у+п)
2
(у+п)
2
(у+п)
2
(у+п)
Уроки позакласного читання

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Перевірка зошитів
4
5
4
5
4
5
4
5
4
5
У 8–9 класах з поглибленим вивченням зарубіжної літератури пропорційно збільшується кількість контрольних робіт та уроків розвитку мовлення (на розсуд учителя визначається кількість і види контрольних робіт).
10 клас
10 клас
Рівні
Стандарт
Профільний
Семестри
І
ІІ
І
ІІ

Контрольні роботи
у формі:
2244


контрольного класного твору;
1
1
1
1
виконання інших завдань (тестів, відповідей на запитання тощо)
1
1
3
3
Уроки розвитку мовлення*

2
 (1у+1п; у межах текстуального вивчення)
2
(1у+1п; у межах текстуального вивчення)
3
(1у+2п)
3
(2у+1п)
Уроки позакласного читання
1
1
3
3
Літературне краєзнавство
-
-
1
1
Перевірка зошитів
4
5
4
5
4
5
4
5
11 клас
11 клас
Рівні
Стандарт
Академічний
Профільний
Семестри
І
ІІ
І
ІІ
І
ІІ

Контрольні роботи
у формі:
22


3
3
44


контрольного класного твору;
1
1
1
1
1
1
виконання інших завдань (тестів, відповідей на запитання тощо)
1
1
2
2
3
3
Уроки розвитку мовлення*

2
(у+п)
2
(у+п)
2
(у+п)
2
(у+п)
3
(1у+2п)
3
(2у+1п)
Уроки позакласного читання
1
1
1
1
2
2
Перевірка зошитів
4
5
4
5
4
5
4
5
4
5
4
5
*У кожному семестрі обов’язковим є проведення  уроків розвитку мовлення: усного  та письмового  (у + п).
Викладання зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах України здійснюється українською мовою. Твори зарубіжних письменників в курсі зарубіжної літератури вивчаються в українських перекладах. Для зіставлення можливе залучення перекладів, переспівів іншими мовами, якими володіють учні (англійською, німецькою, французькою тощо). За наявності необхідних умов бажаним є розгляд художніх текстів (у фрагментах або цілісно) мовами оригіналів. Це сприятиме  вдосконаленню  володіння учнями  іноземними  мовами
У  контексті поєднання   особистісно зорієнтованого, компетентнісного та  діяльнісного підходів організації навчальної діяльності на уроках зарубіжної літератури  важливого значення  набуває проблема підвищення значимості оцінювання, тому  необхідно звернути увагу на  урізноманітнення форм та нові підходи  до оцінювання роботи учнів на уроці та вдома.  Оцінювання має розглядатися як один із засобів ефективного управління навчальним процесом,  основною функцією якого є не лише контроль результатів і підбиття підсумків, а стимулювання покращення якості досягнень учнів, ефективний мотиваційний засіб зворотного зв’язку щодо ступеня власних досягнень і як засіб самооцінювання. У просторі сучасного  уроку, побудованого на засадах компетентнісного підходу, самооцінювання сприяє більш свідомому засвоєнню здобутків зарубіжної літератури,  мотивує  на досягнення успіху в особистісному зростанні. Важливо при оцінюванні учнів використовувати особистісно зорієнтований підхід, насамперед враховувати позитивну динаміку рівня їх досягнень,  формування і  розвиток  предметних та ключових компетентностей,  пов’язаних  з навчальними темами, що вивчаються.
    Вимоги до оцінювання навчальних
досягнень учнів із зарубіжної літератури
Рівні навчальних досягнень учнів
Бали
Оцінювання навчальних досягнень учнів
Початко-
вий
1
Учні відтворюють матеріал на елементарному рівні, називаючи окремий літературний факт або явище.

2
Учні розуміють навчальний матеріал на елементарному рівні його засвоєння, відтворюють якийсь фрагмент окремим реченням.

3
Учні сприймають навчальний матеріал, дають відповідь у формі зв’язного висловлювання (з допомогою вчителя).
Середній
4
Учні володіють літературним матеріалом на початковому рівні його засвоєння, відтворюють незначну його частину, дають визначення літературного явища без посилання на текст.

5
Учні володіють матеріалом та окремими навичками аналізу літературного твору, з допомогою вчителя відтворюють матеріал і наводить приклади з тексту.

6
Учні володіють матеріалом, відтворюють значну його частину, з допомогою вчителя знаходять потрібні приклади у тексті літературного твору.
Достатній
7
Учні володіють матеріалом і навичками аналізу лiтературного твору за поданим учителем зразком, наводять окремі власні приклади на підтвердження певних суджень.

8
Учні володіють матеріалом, навичками текстуального аналізу на рівні цілісно-комплексного уявлення про певне літературне явище, під керівництвом учителя виправляють допущені помилки й добирають аргументи на підтвердження висловленого судження або висновку.

9
Учні володіють матеріалом та навичками цілісно-комплексного аналізу художнього твору, систематизують та узагальнюють набуті знання, самостійно виправляють допущені помилки, добирають переконливі аргументи на підтвердження власного судження.
Високий
10
Учні володіють матеріалом та навичками цілісно-комплексного аналізу літературного твору, виявляють початкові творчі здібності, самостійно оцінюють окремі нові літературні явища, знаходять і виправляють допущені помилки, працюють з різними джерелами інформації, систематизують та творчо використовують дібраний матеріал.

11
Учні на високому рівні володіють матеріалом, вміннями і навичками аналізу художнього твору, висловлюють свої думки, самостійно оцінюють різноманітні явища культурного життя, виявляючи власну позицію щодо них.

12
Учні вільно володіють матеріалом та навичками текстуального аналізу літературного твору, виявляють особливі творчі здібності та здатність до оригінальних рішень різноманітних навчальних завдань, до використання набутих знань та вмінь у нестандартних ситуаціях, схильність до літературної творчості.

Можливі види контрольних робіт: тест; відповіді на запитання; контрольний літературний  диктант; анкета головного героя; комбінована контрольна робота; письмові контрольні твори (твір-роздум, есе тощо).
Можливі види контрольних робіт із розвитку мовлення: складання оповідання (казки) за прислів’ям; добір прислів’їв, крилатих виразів, фразеологічних зворотів, що виражають головну ідею  твору; введення власних описів в інтер’єр, портрет, пейзаж у вже існуючому творі; усний переказ оповідання, епізоду твору; твір-характеристика персонажа; розповідь від імені літературного персонажа, написання асоціативного етюду, викликаного певним художнім образом; написання вітального слова на честь літературного героя, автора тощо; твір-опис за картиною; складання тез літературно-критичної статті (параграфа підручника); підготовка проекту (з можливим використанням мультимедійних технологій) – індивідуального чи колективного – з метою представлення життєвого і творчого шляху, естетичних уподобань письменника тощо; складання  анкети  головного героя, «літературної візитівки» (твору, літературного напряму, течії, літературно-мистецької доби),  цитатних характеристик, порівняльних характеристик героїв, конспекту, рецензії, анотації, передмови до твору; написання  критичного есе, літературного огляду; ідейно-художній аналіз поетичного чи прозового твору;  написання листа літературному герою, митцю, сторінки щоденника персонажа;  складання інтерв’ю з митцем або літературним героєм; зіставлення твору з екранізацією або театральною виставою та написання рецензії; створення сценарію за твором (або його фрагментом), до буктрейлеру; інсценізація твору (конкурс на кращу інсценізацію уривка твору), написання фанфікшн  тощо.
Орієнтовний обсяг письмового твору, складеного учнем
Клас
Кількість сторінок
5-й
0,5–1,0
6-й
1,0–1,5
7-й
1,5–2,0
8-й
2,0–2,5
9-й
2,5–3,0
Орієнтовний обсяг письмового твору
(рівень стандарту, академічний рівень)
Клас
Кількість сторінок
10-й
3,03,5
11-й
3,03,5


Орієнтовний обсяг письмового твору
(філологічний напрям: профіль – українська філологія)
Клас
Кількість сторінок
10-й
3,0–3,5
11-й
3,5–4,5

        Оцінка за контрольний твір із зарубіжної літератури є середнім арифметичним за зміст і грамотність, яку виставляють в колонці з датою написання роботи, надпис у журнальній колонці «Твір» не робиться.
Вимоги до оцінювання контрольних творів
Рівень
Бали
Вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів
Грамотність

Припустима кількість орфографічних і пунктуаційних помилок
Припустима кількість лексичних, граматичних і стилістичних
помилок

Початковий

1
Побудованому учнем (ученицею) тексту бракує зв’язності й цілісності, урізноманітнення потребує лексичне та граматичне оформлення роботи
15-16
і більше
9-10

2
Побудоване учнем (ученицею) висловлювання характеризується фрагментарністю, думки викладаються на елементарному рівні; потребує збагачення й урізноманітнення лексика і граматична будова мовлення
13-14

3
Учневі (учениці) слід працювати над виробленням умінь послідовніше й чіткіше викладати власні думки, дотримуватися змістової та стилістичної єдності висловлювання, потребує збагачення та урізноманітнення лексика й граматична будова висловлювання
11-12

Середній

4
Висловлювання учня (учениці) за обсягом складає дещо більше половини від норми і характеризується певною завершеністю, зв’язністю; розкриття теми має бути повнішим, ґрунтовнішим і послідовнішим; чіткіше мають розрізнюватися основна та другорядна інформація; потребує урізноманітнення добір слів, більше має використовуватися авторська лексика
9-10
7-8

5
За обсягом робота учня (учениці) наближається до норми, загалом є завершеною, тему значною мірою розкрито, проте вона потребує глибшого висвітлення, має бути увиразнена основна думка, посилена єдність стилю, мовне оформлення різноманітнішим
7-8

6
За обсягом висловлювання учня (учениці) сягає норми, його тема розкривається, виклад загалом зв’язний, але учневі ще слід працювати над умінням самостійно формулювати судження, належно їх аргументувати, точніше добирати слова й синтаксичні конструкції
5-6

Достатній
7
Учень (учениця) самостійно створює достатньо повний, зв’язний, з елементами самостійних суджень текст, вдало добирає лексичні засоби, але ще має вдосконалювати вміння чітко висвітлювати тему, послідовно її викладати, належно аргументувати основну думку
4
5-6

8
Учень (учениця) самостійно будує достатньо повне, осмислене висловлювання, загалом ґрунтовно висвітлює тему, добирає переконливі аргументи на їх користь, проте ще має працювати над урізноманітненням словника, граматичного та стилістичного оформлення роботи
3

9
Учень (учениця) самостійно будує послідовний, повний, логічно викладений текст; загалом розкриває тему, висловлює основну думку; вдало добирає лексичні засоби, проте ще має працювати над умінням виразно висловлювати власну позицію і належно її аргументувати
1+1
(негруба)

Високий

10
Учень (учениця) самостійно будує послідовний, повний текст, ураховує комунікативне завдання, висловлює власну думку, певним чином аргументує різні погляди на проблему, робота відзначається багатством словника, граматичною правильністю, дотриманням стильової єдності й виразності тексту

1

3
11
Учень (учениця) самостійно будує послідовний, повний текст, ураховує комунікативне завдання; аргументовано, чітко висловлює власну думку, зіставляє її з думками інших, уміє пов’язати обговорюваний предмет із власним життєвим досвідом, добирає переконливі докази для обґрунтування тієї чи іншої позиції з огляду на необхідність розв’язувати певні життєві проблеми; робота відзначається багатством словника, точністю слововживання, стилістичною єдністю, граматичною різноманітністю


1 (негруба)


2
12
Учень (учениця) самостійно створює яскраве, оригінальне за думкою та оформленням висловлювання відповідно до мовленнєвої ситуації; повно, вичерпно висвітлює тему; аналізує різні погляди на той самий предмет, добирає переконливі аргументи на користь тієї чи іншої позиції, використовує набуту з різних джерел інформацію для розв’язання певних життєвих проблем; робота відзначається багатством слововживання, граматичною правильністю та різноманітністю, стилістичною довершеністю
1

Чинними програмами із зарубіжної літератури передбачено вивчення творів (уривків творів) напам’ять та їх виразне читання.
Оцінку за читання напам’ять  творів  із зарубіжної літератури виставляють  у колонку без дати з надписом   «Напам’ять».
Вимоги до виразного читання
1.      Відтворення емоційної насиченості твору (внутрішнє «бачення», робота творчої уяви читця – особливо поетичного тексту).
2.      Розуміння ідейно-художнього смислу, а не лише фактичного змісту тексту.
3.      Вміння висловити своє особисте ставлення, передати зміст і настрій слухачам. 
Зазначаємо критерії оцінювання виразного читання
напам’ять художніх творів (за О.О. Ісаєвою)
Рівні навчальних досягнень
Критерії оцінювання
Початковий
1
Учень монотонно читає напам’ять лише окремі фрази художнього тексту.
2
Учень невиразно читає напам’ять невеличкий фрагмент рекомендованого для вивчення твору.
3
Учень читає напам’ять недостатній за обсягом уривок твору зі значною кількістю фактичних мовленнєвих помилок.
Середній
1
При читанні напам’ять твору учень допускає значну кількість помилок різного характеру.
2
Учень читає вивчений напам’ять твір зі значними змістовими неточностями, порушенням правил техніки мовлення.
3
Учень читає напам’ять художній твір з окремими орфоепічними та змістовими огріхами.
Достатній
1
При читанні напам’ять твору учень правильно, чітко передає зміст твору, але виконує його невиразно, монотонно.
2
Вивчений напам’ять твір учень читає з окремими декламаційними огріхами.
3
Учень виразно читає напам’ять вивчений твір, але час від часу допускає змістові неточності.
Високий
1
Учень виразно, без помилок та неточностей, декламує твір напам’ять.
2
Вивчений напам’ять твір учень декламує, виявляючи індивідуальне розуміння тексту, своє ставлення до прочитаного.
3
Читання напам’ять твору учнем відзначається високим рівнем артистизму, мовленнєвої вправності. Учень виявляє особисте ставлення до прочитаного, може сформулювати і висловити своє «надзавдання» (мету) читання твору.

Оцінку за ведення зошита із зарубіжної літератури виставляють у кожному класі окремою колонкою в журналі раз на місяць і враховують як поточну до найближчої тематичної. Оцінюючи зошит,  учитель має врахувати наявність різних видів робіт,  дотримання вимог орфографічного режиму, грамотність,  охайність тощо. З метою виставлення аргументованої, об’єктивної оцінки за зошит учитель  перевіряє не менше двох робіт  на місяць.
Кількість робочих зошитів із зарубіжної   літератури  – по одному в кожному класі.
      Для навчальних і контрольних видів письмових робіт використовують  зошити в лінію позначеним берегом) на 12, 18  або 24 сторінки (у 1011 класах зошит для навчальних робіт може бути більшим за обсягом).
Основними видами класних і домашніх письмових робіт із зарубіжної  літератури є: відповідь на поставлене в підручнику або вчителем запитання; написання навчальних творчих робіт: складання таблиць,  написання конспектів (у старших класах), робота з цитатним  матеріалом, з літературними джерелами та інші види робіт, передбачені чинними програмами.
Для контрольних робіт із зарубіжної літератури в усіх класах використовують по одному зошиту. Зошити для контрольних робіт  повинні зберігатися в школі протягом  усього навчального   року.                                                                         
       Записи в зошиті учні виконують кульковою ручкою із синім чорнилом чи його відтінками (для оформлення таблиць, схем тощо використовують простий олівець). Між класною й домашньою роботою пропускають два рядки (між видами робіт, що входять до складу класної чи домашньої роботи, рядків не пропускають).
Дату класної, домашньої роботи із зарубіжної  літератури у 511 класах записують так: на першому рядку дату записують словами, а на другому – вид роботи (класна, домашня), наприклад:

Пяте   вересня
Класна робота

            У зошитах для контрольних робіт у всіх класах записується лише дата і назва розділу (теми), у межах якого виконується контрольна робота,  наприклад:

Двадцяте  жовтня
Міфи народів світу

            Після заголовків, назв видів робіт, підпису зошита крапку не ставлять.
   Щодо використання посібників, що містять календарно-тематичний план і конспекти (плани-конспекти) уроків нагадуємо, що вчитель-словесник може використовувати книжку для вчителя й не готувати окремий конспект для кожного уроку, якщо:
ü  посібник має гриф «Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах»;
ü  від дати надання грифу посібникові минуло не більше п’яти років.
   Навчально-методична література із зарубіжної літератури, програми курсів за вибором та факультативів, які мають гриф  МОН і схвалені для використання в загальноосвітніх навчальних закладах, зазначені в Переліку навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, що розміщений на офіційному сайті МОН (електронний ресурс: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi-pidruchniki-ta-navchalno-metodichni-posibniki-rekomendovani-mo або  https://imzo.gov.ua/pidruchniki/pereliki/.) і постійно оновлюється.
Під  час  підготовки  вчителів до уроків радимо використовувати періодичні фахові видання:  журнали «Всесвітня література в школах України», «Зарубіжна література  в  школах України»,  газету «Зарубіжна  література» та ін.Тиждень зарубіжної літератури
2017-2018 н.р.
Понеділок
Відкриття тижня.
Літературний
 вісник:
«Цікава література».
 Написання фанфіків до улюблених творів зарубіжних  письменників. (10клас)
 Вівторок
Вікторина «Знавець зарубіжної літератури» (11 класи)
Середа
Конкурс кросвордів «Книжкові красуні». (Створення кросворду до портрету улюбленої літературної  героїні) (7 класи)
«Наш вернісаж». Виставка малюнків до творів зарубіжних письменників.
  (5,6 класи)

Четвер
Літературна гра «Упізнай за цитатою твір». (8, 9 класи)
П
ятниця
Підведення підсумків тижня. Визначення переможців

Тиждень зарубіжної літератури
2016-2017 н.р.
Понеділок
Відкриття тижня.
Інформаційний калейдоскоп
 «Цікавинки про  літературу»
Вівторок
Літературна гра «Ерудити»  ( 7,8 класи)
Конкурс колажів «Я і література» (9 класи)
Середа
Цікаві мультиперерви для учнів 5 класів.(Перегляд мультфільмів за літературними творами)
Літературний турнір «Знавці зарубіжної літератури» (6 класи)
Четвер
Літературна вікторина
 «Література від А до Я» (10,11 класи)
Пятниця
Презентація буклетів: «Улюблений письменник» (10,11 класи)
Підведення підсумків тижня. Визначення переможців.Зарубіжна література
8- ___ клас
І семестр
за зміненою програмою 2016р.

№ п/п
Дата
Зміст навчального матеріалу
Примітка
1

Література і культура. Роди літератури (епос, лірика, драма), їх характерні ознаки. Літературний процес. Основні літературні епохи, напрями,  течії, специфіка їх розвитку в  різних країнах.

СВЯЩЕННІ КНИГИ ЛЮДСТВА ЯК ПАМ'ЯТКИ КУЛЬТУРИ І ДЖЕРЕЛО ЛІТЕРАТУРИ
2

Загальнокультурне значення священних книг народів світу, найвідоміші з них. Священні книги як вихідна основа світових релігій, етичних уявлень, мистецтва різних народів.

3

 Веди (огляд). Веди як пам’ятка індоєвропейської словесності II-I тис. до н.е. Спільність міфів Вед для індійців та аріїв, слов’ян дохристиянської пори. Образи ведійської міфології (боги, напівбоги, герої, ворожі сили, символи та ін.). Космогонічні міфи Вед.

4

Біблія. Старий Заповіт (Створення світу. Каїн і Авель. 10 заповідей). Новий Заповіт (Євангеліє – 2-3 розділи за вибором учителя). Біблія як основа двох релігій – юдейської і християнської.

5

 Зв'язок Біблії з історією і міфологією. Структура Біблії, її складники. Ключові ідеї та образи Старого і Нового Заповітів.

6

 Морально-філософський зміст біблійних сюжетів і образів. 

7

Коран (огляд). Коран – головна книга ісламу. Міфологічні сюжети, образи,  моральні настанови в Корані. Побудова Корану, охоплення в ньому різних сфер людського життя.  

8

Позакласне читання №1   Біблійні притчі.

9

Контрольна робота № 1за розділом «Священні книги людства як пам’ятки культури і джерело літератури». Відповіді на питання.

АНТИЧНІСТЬ
10

Поняття про античність, її хронологічні межі. Основні етапи, роди і жанри античної літератури. Специфіка розвитку літератури в Давній Греції і в Давньому Римі. Концепція людини і світу в античній   літературі (ідея гармонії тілесного і духовного, любов до життя в усіх його проявах, відкриття світу, героїчне служіння, катарсис, поєднання реального і міфологічного та ін.).

11

Давньогрецька міфологія. Основні цикли давньогрецьких міфів. Міфологічна основа героїчного епосу.

12

Міфи троянського циклу. Троя. Паріс викрадає Єлену. Облога Трої. Смерть Ахілла. Троянський кінь (2-3 за вибором учителя). Відображення історичних подій у міфах троянського циклу. Ключові образи циклу, їх гуманістичний зміст. Міфологічні символи (яблуко розбрату, троянський кінь та ін.).

13

Гомер. «Іліада» (огляд). «Двобій Ахілла і Гектора» (пісня 22, вірші140-410), «Пріам у Ахілла» (пісня 24, вірші 470-670). Гомер та його значення в історії розвитку європейських літератур.

14

Міфологічна основа гомерівського епосу. Образи Ахілла і Гектора. Гуманістичний зміст «Іліади». Катарсис. 

15

Розвиток мовлення № 1 (усно). Роповідь про життя письменників Античності.

16

Особливості розвитку  і види лірики в Давній Греції.  
Тіртей (VII ст. до н.е.). «Добре вмирати тому…». Ідея захисту рідної країни в елегії. Античний ідеал героя. Авторська позиція. 

17

Сапфо (VII-VI ст. до н.е.). «До Афродіти» («Барвношатна владарко, Афродіто…). Звернення у вірші до Афродіти – богині кохання. Образ ліричної героїні, глибина її почуттів і переживань.

18

Давньогрецький театр, його характерні особливості, роль в античному суспільстві. Основні жанри давньогрецької  драми – трагедія і комедія.
Есхіл (бл. 525-бл. 456 рр. до н.е.). «Прометей закутий». Значення творчості Есхіла для розвитку європейської драми і театру. Втілення міфу про Прометея у трагедії «Прометей закутий». Основний конфлікт трагедії. «Дари» Прометея людству. Ідеї служіння, самопожертви,  свободи.
«Золота доба» давньоримської літератури.

19

Публій Вергілій Марон (70-19 рр. до н.е.). «Енеїда» (огляд, 1-2 уривки за вибором учителя). Зв’язок твору з гомерівським епосом, міфологією. Ідея громадського служіння, утвердження величі держави. Образ Енея та його значення в композиції твору. Образ Риму.

20

Квінт Горацій Флакк (65-8 рр. до н.е.). «До Мельпомени» («Мій пам’ятник стоїть…»). Тема мистецтва і призначення митця у творі. Пам’ятник як символ вічності поезії. Розуміння автором значення свого доробку.

21

Публій Овідій Назон (43р. до н.е. – бл. 18 р.н.е.). «Сумні елегії» («Життя поета» (IV, 10)). Життя і творчість поета. Міфологічний і філософський зміст поеми «Метаморфози» (огляд). Конфлікт митця із владою, трагедія вигнання і сум за батьківщиною у «Сумних елегіях». Образ відторгненого поета. Любов до вітчизни як провідна ідея твору (в межах циклу «Сумні елегії»).
Вплив античності  на розвиток світової літератури й культури.

22

Контрольна робота № 2 Твір-роздум за вивченим розділом.


СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ
23

Середньовіччя як доба, її хронологічні межі й специфічні ознаки в історії європейських і східних літератур. Вплив релігії, філософії на літературу і культуру в добу Середньовіччя. Основні жанри середньовічної літератури на Заході й Сході.
Особливості розвитку китайської лірики епохи Тан. 
Лі Бо (701-762). «Печаль на яшмовому ганку», «Призахідне сонце навіює думки про гори», «Сосна біля південної галереї» (1-2 за вибором учителя). Основні теми і мотиви лірики митця. Вплив даосизму на його світогляд. Своєрідність пейзажів Лі Бо, втілення в них краси природи і духовного життя.

24

Ду Фу (712-770). «Пісня про хліб і шовк», «Весняний краєвид», «Подорожуючи, вночі описую почуття» (1-2 за вибором учителя). Зв'язок поезії Ду Фу з історичною реальністю. Вплив конфуціанства на його світогляд. Національні образи,  символи в ліриці митця. Образ ліричного героя, його сприйняття життя і природи, почуття, мрії, ідеали, дума про батьківщину.

25

Золота доба персько-таджицької лірики, її характерні особливості, видатні представники.
Омар Хайям (бл. 1048-після 1122). Рубаї. Лаконізм і  місткість жанру рубаї. Основні теми і мотиви творчості Омара Хайяма. Злиття образу автора і ліричного героя-філософа.
Література  середньовічної Європи: основні тенденції і жанрово-тематичне розмаїття.

26

Виразне читання 2-3 рубаї  Омар Хайяма за вибором учня.

27

«Пісня про Роланда» (X ст.) (2-3 розділи за вибором учителя).  Історична основа твору і поетичне переосмислення в ньому реальних подій.

28

 Патріотичні ідеї в «Пісні про Роланда». Образна система (Роланд, Ганелон, Карл та ін.). Елементи фольклору. Особливості поетичної мови твору.

29

Розвиток мовлення № 2 (письмово). Складання порівняльної характеристики образів «Пісні про Роланда».


30

Аліг’єрі Данте (1265-1321). Сонет 11 («В своїх очах вона несе кохання…»). Данте як ключова постать італійського Середньовіччя і переходу до Відродження. Загальна характеристика його творчості. Утілення в сонеті 11 Данте краси високого почуття кохання.

31

Контрольна робота № 3 за розділом «Середньовіччя». Різнорівневі завдання.

32

Позакласне читання № 2. Данте  «Божественна комедія»(огляд).

33

Підсумок вивченого матеріалу за І семестр. Літературна вікторина.


   

Перевірка знань у 7 класі
Назвіть ознаки детективного жанру.
Назвіть хто є героями детективу.
Дайте визначення новели як жанру літератури.
Назвіть ознаки новели.
Що в вигляді Хелін Стоунер свідчило про те, що дівчину охопив жах? (Оповідання «Пістрява стрічка»)
Кого боялася Хелін Стоунер і  чому? (Оповідання «Пістрява стрічка»)
Як Шерлок Холмс розкрив таємницю й урятував Хелін Стоунер від смерті? (Оповідання «Пістрява стрічка»)
Як ви думаєте, що в історії  Хелін Стоунер зацікавило Холмса й змусило його взятися за цю справу? (Оповідання «Пістрява стрічка»)
Що привернуло увагу Шерлока Холмса в історії Вілсона? (Оповідання «Спілка рудих»)
Як Шерлок Холмс здогадався про місце та час злочину ? (Оповідання «Спілка рудих»)
Чим подарунки Делли та Джима, на думку автора, мудріші за дари волхвів? (О.Генрі «Дари волхвів»)
Що було важливіше для  Делли та Джима, героїв новели О. Генрі — дарувати чи отримувати подарунки? Обґрунтуйте відповідь. (О.Генрі «Дари волхвів»)
Поясніть символічне значення назви новели О.Генрі «Останній листок».
У чому полягає символічне значення малюнка Бермана?
(О.Генрі «Останній листок»).
Чи використав, на вашу думку, Кандата свій шанс на порятунок? (Рюноске Акутагава «Павутинка»)
Чому Кандата не зміг вибратися з пекла? (Рюноске Акутагава «Павутинка»)
Що, на вашу думку, означають ті подарунки, які залишилися в Джипа після відвідування чарівної крамниці?
(Г.Уеллс «Чарівна крамниця»)
Чому двері чарівної крамниці відчинилися для Джипа й не відчинилися для іншого хлопчика — Едуарда? (Г.Уеллс «Чарівна крамниця»)Документальні фільми про життєвий та творчий шлях


 письменників світової літератури та їхні твориХудожні фільми за вивченими творами
Художні текти для читання у 7 класі

Йоганн Крістоф Фрідріх Шиллер. «Рукавичка» (аудіокнига)
Адам Міцкевич. «Світязь»
Роберт Льюїс Стівенсон. «Балада про вересовий напій» (аудіокнига)
Вальтер Скотт. «Айвенго» (аудіокнига))
Ю. Друніна. «Зінка» (аудіокнига)
Василь Володимирович Биков. «Альпійська балада» (аудіокнига) 
Джеймс Олдрідж. «Останній дюйм» (аудіокнига)
Олександр Сергійович Пушкін. «19 жовтня 1825 року»
Р. Бернс. «Любов»
К.М. Симонов. «Жди мене…» (аудіокнига)
Едгар Аллан По. «Золотий жук» (аудіокнига
Герберт Джордж Уеллс. «Чарівна крамниця» (аудіокнига)
Рюноске Акутагава. «Павутинка»
Айзек Азімов. «Фах» (аудіокнига)
Діана Вінн Джонс. «Мандрівний замок Хаула»

Корнелія Функе. «Чорнильне серце» 


Як написати твір-роздум

Будь-який твір  має чітку структуру й будується за стрункою схемою: вступ, основна частина, висновок. Твір-роздум – особливий текст, будова якого визначена закона­ми логіки.
Для багатьох написання твору-роздуму  є чимось незбагненним і де-які немають абсолютно ніякого уявлення як писати твір-роздум. Дані поради адопоможуть при написанні твору-роздуму, адже вони містять зразки слів-виразів, на основі яких можна самостійно написти класний твір.
Спеціальні слова-вирази у твоі-роздумі :
Теза:
Я думаю,….
Я вважаю,….
Мені здається, що….
На мою думку….
На моє переконання,….
Мій погляд на цю проблему такий:…
Аргументи:
Я так вважаю, тому що….
Чому я так думаю? Тому що….
Аргументом на користь моєї думки може бути те, що….. …
До того ж….
Довести своє твердження я можу такими аргументами: по-перше,…., а по-друге,…..
На користь моєї думки можу навести такі аргументи:….
Моє переконання грунтується на тому, що, по-перше…., а по-друге,…..
Хоч моя думка, можливо, видається дивною, спрою перконати вас такими аргументами:…
Приклади:
Скарбниця світової літератури дає багато прикладів щодо порушеної проблеми.
На згадку приодить герой…
У зв*язку з порушеною проблемою хочеться згадати твір…
Яскравим прикладом саме такого розуміння……особсто для мене є…..
Проблема…..дуже актуально., тому багато прикладів для її розв*язання дає саме життя.
Говорячи про…., не можна не згадати….
Повертаючись до думки про…., можу навести такий приклад:….
Як я вже зазначав,….
Щодо цього яскравим прикладом є образ….з твору….
Тема мого роздуму порушується у творі…. Там…..
Найкращо. Ілюстрацією такого розуміння проблеми є герой….з твору…..
Істрорія також дає багато прикладів….
Один із них…..
Згадаймо постать видатного…..
Захоплює цого….
Хоча мій власний життєвий досвід ще порівняно малий, можу сказати, що….
Хочу навести приклад із власного життя….
Висновок:
Отже,можна дійти висновку, що….
Підсумовуючи, можна зазначити:…..
Таким чином, можна зробити висновок, що….
Отже, бачимо, що….
На завершення свого роздуму, підсумую:…..
Вирази-зв’язки:
По-перше, по-друге….
Повертаючись до думки про…., хочу зазначити, що….
Як я вже стверджував,….
Як уже зазначалося,….
Як можна побачити,….


Зарубіжна література 7 клас, Запитання та відповіді до тем

КРАСА ЧИСТИХ ЛЮДСЬКИХ ВЗАЄМИН

ЛІТЕРАТУРА ПРОТИ ВІЙНИ

МИСТЕЦТВО БУТИ ЛЮДИНОЮ


Твори із зарубіжної літератури
5 КЛАС
ЗА НОВИМ ДЕРЖАВНИМ СТАНДАРТОМ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНОЇ ОСВІТИ
В українському перекладі
Пауль Маар "Машина для здійснення бажань, або Суботик повертається в суботу"

В російському перекладі

Рекомендований список літератури з позакласного читання  
Андерсен Г.К. - Вибрані казки
Біанки В. - Оповідання про тварин
Вайльд О. - Зоряний хлопчик
Гауф В. - Казки
Гофман Е.Т.А. - Лускунчик та мишачий король
Грімм В. і Я. - Вибрані казки
Даррелл Дж. - Моя родина та інші звірі. Балакучі квіти
Іскандер Ф. - Дідусь
Кіплінг Дж.Р. - Рікі-Тікі-Таві. Як і чому
Коллоді Дж. - Пригоди Піноккіо
Корчак Я. - Король Матіуш Перший
Лагерлеф С. - Чудесна мандрівка Нільса Гольгерсона з дикими гусьми
Ліндгрен А. - Малюк і Карлсон. Расмус-волоцюга
Олеша Ю. - Три товстуни
Паустовський К. - Оповідання про природу
Перро Ш. - Казки
Пушкін О. - Казки
Распе Р.Е. - Дивовижні пригоди, подорожі й бойові подвиги барона Мюнхгаузена
Родарі Дж. - Казки по телефону
Ролінг Дж.К - Гаррі Поттер і філософський камень. Гаррі Поттер і таємна кімната
Роні-Старший Ж. - Печерний лев. Борьба за вогонь
Сетон-Томпсон Е. - Оповідання про творин
Топеліус Ц. - Вибрані казки
6 КЛАС
ЗА НОВИМ ДЕРЖАВНИМ СТАНДАРТОМ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНОЇ ОСВІТИ
В українському перекладі
    Грецькі міфи:
        Нарцис
    Індійські міфи ("Творення"; "Про створення ночі"; "Про потоп")
    В.Г. Короленко ("Сліпий музикант")
    Мацуо Басьо ("Хайку")
    Міхаель Андерс Гельмут Енде ("Джим Гудзик і машиніст Лукас")

В російському переклад:
    Греческие мифы:
        Нарцисс
     Михаель Андреас Гельмут Энде ("Джим Пуговка и машинист Лукас")


8 КЛАС
В українському перекладі
Гомер. «Одіссея»
Тіртéй. «Добре вмирати тому...»
Архілóх. «Серце, серце...», «Хліб мій на списі замішений»

Сапфó. «До богів подібний...», «Жереб мені випав такий...»
Анакреóнт. «Принеси води...», «Золотоволосий Ерот...»
Есхíл. «Прометей закутий».
Софóкл. «Антігона»
Пýблій Верґíлій Марóн. «Енеїда»
Квінт Горáцій Флакк. «До Мельпомени», «До Манлія Торквата».
Пýблій Овíдій Назóн. «Метаморфози» («Чотири покоління людей»); «Сумні елегії» («Зима на чужині»)
Лі Бо. «Входжу в річку...», «Печаль на яшмовому ґанку»
Ду Фу. «При місяці згадую брата», «Пісня про хліб і шовк»,
«Повертаються дикі гуси»

Рудакí. Газелі, рубаї, бейти
Омáр Хайям. Рубаї
Гафíз. Газéлі
Джауфрé Рюдéль. Канцона («Мені під час травневих днів...»)
Бертрáн де Борн. «Сирвента» («Люблю травневий світлий час...»)
Із лірики вагáнтів. «Орден вагантів», «Бідний студент», «Безтурботна пісня»
Французький героїчний епос. «Пісня про Роланда».
Аліг’єрі Дáнте. «Божественна комедія»
Франчéско Петрáрка. «Книга пісень»
Джовaнні Боккáччо. «Декамерoн»
Міґeль де Сервaнтес Саавeдра. «Дон Кіхот»
Вiльям Шекспiр. «Гамлет».
В російському перекладі
Гомер. «Одиссея»
Тиртей. «Да, хорошо умереть для того…»
Архилох. Поэзия
Сафо. Поэзия
Анакреонт. Поэзия
Эсхил. «Прикованный Прометей»
Софокл. «Антигона»
Вергилий. «Энеида»
Квинт Гораций Флакк. «Оды; Поэзия»
Публий Овидий Назон. «Метаморфозы. Скорбные элегии»
Ли Бо. Поэзия
Ду Фу. Поэзия
Рудаки. Газели. Рубаи. Бейты
Омар Хайям. Рубаи
Шамсиддин Мухаммад Хафиз. Газели
Джауфре Рюдель. «Мне в пору долгих майских дней…»
Бертран де Борн. «Сирвента (Мне нравится пора весны) »
Поэзия вагантов
Французский героический эпос. «Песнь о Роланде»
Данте Алигьери. «Божественная комедия»
Франческо Петрарка. Поэзия
Джованни Боккаччо. «Декамерон»
Мигель де Сервантес Сааведра. «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский»
Вильям Шекспир. «Гамлет, принц датский»
9 КЛАС
В українському перекладі
Пeдро Кальдерон. «Життя — це сон»
Мольєр. «Міщанин-шляхтич»
Вольтер. «Простак»
Йоганн Вольфґанґ Ґете. «Фауст»
Йоганн Крíстоф Фрíдріх Шíллер. «Вільгельм Телль»
Ернст Теодор Амадей Гофман. «Крихітка Цахес на прізвисько Ціннобер»
Гéнріх Гéйне. Із «Книги пiсень»
Джордж Нóел Гóрдон Бáйрон. «Мій дух як ніч...», «Прометей», «Мазепа»
Адам Міцкевич. «Кримські сонети» (№ 4 «Буря», № 6 «Бахчисарай», № 8 «Гробниця Потоцької», № 14 «Пiлiгрим»),
«Дзяди», монолог Конрада (сцена ІІ, Імпровізація)

Олександр Пушкін. «Євгеній Онєгін»
В російському перекладі
10 КЛАС
В українському перекладі
В російському перекладі
11 КЛАС
В українському перекладі
Генрік Ібсен. «Ляльковий дім»
Франц Кафка. «Перевтілення»
Джеймс Джойс. «Джакомо Джойс»
Михайло Булгаков. «Майстер і Маргарита»
Райнер Марія Рільке. «Орфей, Евридіка, Гермес», «Ось дерево звелось...»
Ґійoм Аполлінeр. «Лорелея», «Міст Мірабо», «Зарізана голубка й водограй»
Олександр Блок. «Незнайома», «Весно, весно, без меж і без краю...», «Скіфи»
Анна Ахмaтова. «Довкола жовтий вечір ліг», «Дав мені юнь ти сутужную», «Реквієм»
Бертольт Брехт. «Життя Галілея»
Альбер Kaмю. «Чума»
Ернест Міллер Хемінгуей. «Старий і море»
Ясунари Кавабата. «Тисяча журавлів»
Габріель Гарсіа Маркес. «Сто років самотності»
Милорад Павич. «Дамаскін»
Патрік Зюскінд. «Парфуми»
В російському перекладі
Генрик Ибсен. «Кукольный дом»
Франц Кафка. «Превращение»
Джеймс Джойс. «Джакомо Джойс»
Михаил Булгаков. «Мастер и Маргарита»
Райнер Мария Рильке. Поэзия
Гийом Аполлинер. Поэзия
Федерико Гарсиа Лорка. Поэзия
Александр Блок. Поэзия
Анна Ахматова. Поэзия. «Реквием»
Борис Пастернак. Поэзия
Бертольд Брехт. «Жизнь Галилея»
Альбер Камю. «Чума»
Эрнест Миллер Хемингуэй. «Старик и море»
Ясунари Кавабата. «Тысячекрылый журавль»
Габриэль Гарсиа Маркес. «Сто лет одиночества»
Милорад Павич. «Дамаскин»
Патрик Зюскинд. «Парфюмер. История одного убийцы»

Комментариев нет:

Отправить комментарий